About

Onderzoeks- en adviesbureau

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn de oprichters van Verinorm, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van sociale veiligheid en integriteit.

Wij ondersteunen organisaties bij het doen van onderzoek en screenen naar bestuurders en personeel binnen zowel het bedrijfsleven, de non-profitsector als de overheid. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van background checks, incidentenonderzoek, opleiding en training. We hebben ruime kennis en ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de organisatiecultuur.

Door onze nuchtere houding te combineren met ruime onderzoekservaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen zijn wij in staat om zowel preventieve als reactieve oplossingen aan te reiken, waardoor binnen uw organisatie sprake zal zijn van (herstel van) vertrouwen en een sociaal veilige omgeving.

Wij zijn onafhankelijk en hechten aan een zuivere opstelling naar onze opdrachtgevers. Conclusies en aanbevelingen volgen uit ons onderzoek en worden niet door anderen bepaald. Conflicterende belangen vermijden wij te allen tijde. Uit eigen beweging zoeken wij de media niet op; we denken graag mee met de opdrachtgever over een goede mediastrategie.

Diensten
ONDERZOEK
Grensoverschrijdend gedrag
Financieel wangedrag
Misbruik van informatie
Misbruik van bevoegdheden
Belangenverstrengeling
SCREENING
Backgroundcheck
Cultuurscan
Governance en intern regelgevend kader
OPLEIDING/ TRAINING
KLACHTEN- MELDPUNT
Diensten
About
incidentgericht

Onderzoek

incidentgericht
grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend gedrag

Mensen in uw organisatie kunnen het slachtoffer worden van ongewenst gedrag in de persoonlijke levenssfeer. Het gepest worden is een bekend voorbeeld, maar ook vergaande gedragingen als ongewenste (seksuele) intimiteiten en intimidatie komen voor.

Voorbeelden van vragen binnen een organisatie:
• Er is bij een anonieme melding binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende. Hoe om te gaan met deze melding en als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, hoe moeten wij dan handelen?
• Bij de ondernemingsraad is geklaagd over een angstcultuur op een bepaalde afdeling. Werknemers zouden worden weggepest. Is deze bewering juist en wat kunnen wij dan het beste doen?

grensoverschrijdend
financieelwangedrag

Financieel wangedrag

Uw organisatie kan het slachtoffer worden van interne fraude, diefstal of corruptie. Bedrijfseconomische schade kan ook ontstaan door handelingen in strijd met non-concurrentiebedingen, ziekteverzuimbepalingen, misbruik van bedrijfsmiddelen en –faciliteiten, excessief declaratiegedrag, zich niet houden aan wet en regelgeving waaronder ook interne regels.
De onderzoekers kennen de geldende normen en weten hoe deze dienen te worden uitgelegd.

Voorbeelden van vragen binnen een organisatie:
• Er zijn geruchten ontstaan over een ex-werknemer die bedrijfsgeheimen zou hebben ontfutseld en bezig is te starten met een concurrerend bedrijf. Is dit gerucht juist en wat kunnen wij nu het beste doen?
• Er is een klokkenluidersbrief binnengekomen waarin staat dat een ambtenaar zich schuldig maakt aan corruptie. Zijn de geruchten waar en hoe moeten we hiermee omgaan?
• Een medewerker van de financiële administratie heeft aangegeven dat interne procedureregels niet in acht worden genomen en zo kosten worden gemaskeerd. Hoe komen we er achter wat er aan de hand is, is dit gedrag ontoelaatbaar, hoe kunnen we nu en in de toekomst het beste handelen?

financieelwangedrag
misbruikinformatie

Misbruik van informatie

De schade aan uw organisatie gebeurt soms op minder zichtbare wijzen, zoals het bewust achterhouden van informatie, bewust mis-interpreteren van informatie en het verstrekken van vertrouwelijke informatie (het lekken van informatie) zoals het in strijd handelen met geheimhoudingsbepalingen, dan wel het manipuleren van informatie.

Voorbeelden van vragen binnen een organisatie:
• Een ambtenaar heeft volgens een collega bepaalde informatie achtergehouden voor de wethouder, wat moeten we nu doen?
• Er is vertrouwelijke informatie gelekt naar de media. Kunnen we erachter komen wie dit heeft gedaan en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
• Op facebook zet iemand valse en misleidende berichten over een van onze bestuurders. Hij ondervindt hierdoor schade. Wat moeten wij nu doen?

misbruikinformatie
misbruikbevoegdheden

Misbruik van bevoegdheden

Hierbij kunt u denken aan bevoordeling op positie (vriendjespolitiek) en uitgesteld ruilgedrag.

Voorbeelden van vragen binnen een organisatie:
• Er is een melding binnengekomen over vriendjespolitiek rond een bestuurder. Heeft de bestuurder wat fout gedaan en hoe moeten wij nu handelen en wat kunnen wij doen om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen?
• Een van onze managers heeft een opdracht verstrekt aan een familielid. Hierdoor is onrust ontstaan. Is dit gedrag toegestaan en hoe moeten wij (nu en in de toekomst) handelen?

misbruikbevoegdheden
belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling

Het verzorgen van (incompany) trainingen, workshops etc. op het gebied van integriteit en governance, en aansprakelijkheid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, schenken wij op een interactieve en positieve wijze aandacht aan verschillende onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie. Daarbij gaat het niet om het stampen van regels, maar leggen wij de focus op (inzicht in) gedrag en gedragsverandering. Daarvoor is het belangrijk om ook aandacht te schenken aan hoe, wanneer en door wie wordt ingegrepen.

De trainingen zijn interactief waarbij wij desgewenst gebruik maken van acteurs. Ook bieden wij trainingen op het gebied van internet, social media.

belangenverstrengeling
bakcground
Terug naar dienstenoverzicht ↑

Screening

bakcground
Backgroundcheck

Backgroundcheck

Haal ik de juiste bestuurders, werknemer(s) of functionarissen binnen?
Een onafhankelijk omgevingsgerichte screening levert bruikbare informatie op en geeft u – in combinatie met bijvoorbeeld uw eigen HRM-informatie – een solide basis om al dan niet over te gaan tot een aanstelling. Wij doen omgevingsgericht onderzoek naar personen en onderzoeken ook of er belangentegenstellingen en mogelijke strijdigheid van belangen kunnen ontstaan. Wij geven daarna ook eventuele oplossingsrichtingen aan.

Voorbeeld:
Uit een background-screening kan komen:
• Welke belangen mogelijk kunnen “schuren” met het belang van de organisatie
• Of reële integriteitsrisico’s bestaan, bijvoorbeeld vanwege bepaalde contacten of gedragingen
• Of bepaalde uitlatingen op sociale media (nog) tot vragen leiden op het terrein van integriteit

Backgroundcheck
Cultuurscan

Cultuurscan

Hoe veilig en integer is uw organisatie?
Als u wilt weten hoe veilig uw medewerkers zich voelen in uw organisatie en wat u kunt daarin kunt verbeteren, zodat de prestaties verbeteren, is een preventieve scan een goed instrument. U weet wat er speelt binnen uw organisatie en hoe het (nog) sociaal veiliger kan.
Via onze cultuurscan halen wij ongeschreven regels, denkwijzen en gewoonten naar boven, maken deze inzichtelijk en meetbaar en maken wij een inschatting van de risico’s. Ook dragen wij oplossingen aan voor verbeteringen.

Voorbeeld:
Een cultuurscan maakt bijvoorbeeld duidelijk:
• Of en in hoeverre sprake is van een sociaal veilige omgeving
• Of en in hoeverre medewerkers fouten (durven) maken
• Of zij fouten (durven te) melden
• Aan wie zij fouten melden
• Of zij collega’s maar ook directie/bestuurders (durven) aanspreken op ongewenst gedrag
• Hoe zij ervaren hoe er met fouten en ongewenst gedrag wordt omgegaan

Cultuurscan
Governance

Governance en Intern regelgevend kader

Het regelmatig tegen het licht houden van de governance is belangrijk.
Bestaan er voldoende checks and balances en bestaat voldoende helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast is het van belang het interne regelwerk up-to-date te houden: vallen de juiste personen onder de reikwijdte van de regels en vallen de voor de organisatie belangrijke gedragingen eronder?

Voorbeelden:
• Gedragsregels (gedragscode)
• Bestuurs- of directiereglementen
• Andere reglementen ter voorkoming (en sanctionering van) ongewenst gedrag
• Eventueel tuchtregels
Wij bieden tegen gereduceerd tarief verschillende diensten als abonnement aan, zodat uw organisatie op het gebied van integriteit en veiligheid aan de laatste standaarden voldoet.

Governance
Opleidingtraining
Terug naar dienstenoverzicht ↑

Opleiding/training

Opleidingtraining

Het verzorgen van (incompany) trainingen, workshops etc. op het gebied van integriteit en governance, en aansprakelijkheid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, schenken wij op een interactieve en positieve wijze aandacht aan verschillende onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie. Daarbij gaat het niet om het stampen van regels, maar leggen wij de focus op (inzicht in) gedrag en gedragsverandering. Daarvoor is het belangrijk om ook aandacht te schenken aan hoe, wanneer en door wie wordt ingegrepen.

De trainingen zijn interactief waarbij wij desgewenst gebruik maken van acteurs. Ook bieden wij trainingen op het gebied van internet, social media.

klachtenmeldpunt
Terug naar dienstenoverzicht ↑

Klachtenmeldpunt

klachtenmeldpunt

Het uitbesteden van klachten van medewerkers ontzorgt de organisatie van lastige en tijdrovende kwesties. Na onafhankelijk onderzoek geven wij de klager en de organisaties onderbouwd advies hoe met de klacht om te gaan.

Wij bieden tegen gereduceerd tarief verschillende diensten als abonnement aan, zodat uw organisatie op het gebied van integriteit en veiligheid aan de laatste standaarden voldoet.

Features

Actueel

Samen met Cyril Boonmann en Nicole Brouwer heeft Anton van Wijk een hoofdstuk geschreven over ‘Seksueel delinquent gedrag’

in het prachtige overzichtswerk van Ido Weijers ‘Jeugdcriminologie, achtergronden van jeugdcriminaliteit’.

Lees hier het hoofdstuk
Link naar het boek

Onderzoek naar de topsportcultuur

In opdracht van het ministerie van VWS gaan wij (Verinorm, de VU, Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Sport & Bewegen) onderzoek doen naar de topsportcultuur in Nederland.

Lees Verder

KNGU Onderzoek

Rapport grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Verinorm heeft in samenwerking met Bureau Beke en de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Dit is gebeurd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie.

Download Rapport
Features
Gallery

In de Media

Naar aanleiding van het stelselmatig seksueel grensoverschrijdende gedrag door de directeur van Ajax hebben Marjan Olfers bij Beau en Anton van Wijk bij Nieuwsuur op de zaak gereflecteerd.

Naar aanleiding van het stelselmatig seksueel grensoverschrijdende gedrag door de directeur van Ajax hebben Marjan Olfers bij Beau (hieronder de link naar uitzending) en Anton van Wijk bij Nieuwsuur (hieronder de link naar de uitzending) op de zaak gereflecteerd. Zij leggen uit dat de drempel voor slachtoffers om meldingen van dergelijk gedrag te maken hoog is, zeker in een hiërarchische -male dominance- organisatie. Er is in deze zaak ook nog veel onbekend, bijvoorbeeld de vraag wat er met eerdere signalen/meldingen is gebeurd en wie op welk moment had kunnen/moeten ingrijpen. Andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen zich gesterkt voelen om nu ook naar buiten te treden.

Marjan Olfers bij Beau over Marc Overmars: ‘Bij Ajax heerst cultuur van overschrijdend gedrag’
Grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. We bespreken de situatie met Anton van Wijk | Vanaf 9:45

De uitzending van BOOS over de misstanden bij de Voice of Holland heeft heel veel losgemaakt.

De uitzending van BOOS over de misstanden bij de Voice of Holland heeft heel veel losgemaakt. Het is moedig van de slachtoffers om met hun verhaal naar buiten te komen. Marjan Olfers en Anton van Wijk hebben in diverse media gereflecteerd op deze zaak. Ze vinden het onwenselijk dat een advocatenkantoor onderzoek doet en dat slachtoffers zich kunnen melden bij ITV. De vele verhalen van de slachtoffers en het weerwoord van de beschuldigden dienen in alle rust en met alle professionaliteit te worden onderzocht door politie en justitie. De uitzending roept de vraag op hoe het is gesteld met de cultuur binnen de entertainmentindustrie. De vergelijking met de turnwereld, onderwijs en danssector dringt zich sterk op vanwege de macht- en afhankelijkheidsrelatie en wel of geen selectie.

Waarom worden misstanden bij The Voice nu pas onderzocht? Experts: ‘Als werkgever ben je zelden objectief’ | De Volkskrant
Diederik Ebbinge, Marjan Olfers, Frederieke Leeflang, Marloes Lemsom, Rapper Sor, Jet Berkhout, Martin Koolhoven en Noa Johannes gemist? Start met kijken op NPO Start
Goedemorgen Nederland gemist? Start met kijken op NPO Start
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2413804-de-uitzending-van-20-januari-tientallen-beschuldigingen-van-grensoverschrijdend-gedrag-coronadebat-einde-maatregelen-in-zicht-de-franse-merkel-is-macrons-nachtmerrie
Marjan Olfers, Mark Koster, Wendy van Egmond, Sara Alaoui-Dekker, Milou Deelen, Willy van Berlo, Jan Meeus en Christian Flokstra gemist? Start met kijken op NPO Start

NOS | Excuses NOC*NSF aan slachtoffers turnschandaal: 'Hebben ze in de kou laten staan'

Sportkoepel NOC*NSF heeft excuses gemaakt aan de turnsters die slachtoffer zijn geworden van ernstig lichamelijk, psychisch en emotioneel grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport. De verontschuldigingen werden maandag op nationaal sportcentrum Papendal aangeboden door voorzitter Anneke van Zanen.

Eind april deed turnbond KNGU al een publieke spijtbetuiging bij monde van voorzitter Monique Kempff. NOC*NSF sloot zich daar destijds niet bij aan. Dat daar na ruim vijf maanden wel sprake van is, viel volgens Van Zanen te verklaren. “We zochten na het verschijnen van het Verinorm-rapport ‘Ongelijke Leggers’ naar een goede manier om de erkenning uit te voeren. En dat kostte tijd.”

Lees hier het volledige artikel
Gallery
Pricing

Wie zijn we?

Marjan Olfers

portret6
portret6

Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en heeft zich toegelegd op integriteit en governancevraagstukken. Zij promoveerde in het mededingingsrecht. Zij heeft naast een juridische opleiding, economische opleidingen gevolgd. Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Zij heeft verschillende toezichthoudende functies. Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars en neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland. Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

Anton van Wijk

portret7
portret7

Anton van Wijk studeerde psychologie, rechten, cultuurwetenschappen en is gepromoveerd. Hij is als senioronderzoeker verbonden geweest aan de Politieacademie en heeft onder andere als freelance milieu-onderzoeker bij het Pieter Baan Centrum gewerkt. Anton is mededirecteur van Bureau Beke, een onderzoeksbureau op het gebied van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken. De afgelopen ruim twintig jaar heeft hij zich toegelegd op het opzetten en uitvoeren van toegepast criminologisch onderzoek. In de Verenigde Staten volgde Anton de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group. Verder is hij beëdigd als buitengriffier en gescreend door de AIVD voor vertrouwelijke functies.

Binnen Verinorm werken afhankelijk van de opdracht met stagiaires, (junior)onderzoekers en veldwerkers.

Verinorm is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
POB-nummer: 1717
Olfers en Van Wijk hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd.

Pricing
Vacatures

Vacatures

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures

Open sollicitaties zijn altijd welkom.
Stuur je sollicitatie inclusief cv per e-mail naar info@verinorm.nl

Vacatures

Wij werken voor het bedrijfsleven als ook voor de (semi-)publieke sector. Voor werkgevers en werknemers. Dat niet al onze opdrachtgevers met naam bekend gemaakt willen worden, respecteren wij vanzelfsprekend.

contact

Contact

Bereikbaar op 📞

 06-23035340

Bereikbaar op 📩

info@verinorm.nl

Marjan Olfers

m.olfers@verinorm.nl

Anton van Wijk

a.vanwijk@verinorm.nl

Bezoekadres

Oudegracht aan de Werf 259,

3511 NL, Utrecht

Nederland

contact
Algemene Voorwaarden
Privacygedragscode
Verinorm 2021 | Website door Dominique Gimberg