Onderzoeksbureau

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn de oprichters van Verinorm, een onderzoeksbureau op het gebied van sociale veiligheid, criminaliteit en integriteit. Wij doen wetenschappelijk onderzoek volgens beproefde methoden. Daarnaast voeren wij onderzoek uit naar één of meer incidenten of doen een breder cultuuronderzoek. Wij bieden opleidingen/trainingen aan en geven opdrachtgevers advies.

Door onze nuchtere houding te combineren met ruime onderzoekservaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen zijn wij in staat om zowel preventieve als reactieve oplossingen aan te reiken, waardoor binnen uw organisatie sprake zal zijn van (herstel van) vertrouwen en een sociaal veilige omgeving.

Wij zijn onafhankelijk en hechten aan een zuivere opstelling naar onze opdrachtgevers. Conclusies en aanbevelingen volgen uit ons onderzoek en worden niet door anderen bepaald. Conflicterende belangen vermijden wij te allen tijde. Uit eigen beweging zoeken wij de media niet op; we denken graag mee met de opdrachtgever over een goede mediastrategie.

Diensten

Diensten

Onderzoek

Verinorm voert (kwalitatief en kwantitatief) multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn openbaar en worden op onze site gepubliceerd.
Daarnaast voeren wij onderzoeken uit die een persoonsgericht karakter hebben. Bijvoorbeeld naar meldingen van ongewenst gedrag rond 1 of een beperkt aantal personen. Deze onderzoeken zijn niet openbaar en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Voor dergelijke onderzoeken hebben wij toestemming gekregen van het ministerie van Veiligheid & Justitie (POB 1717).

Diensten
grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend gedrag

Organisaties kunnen te maken krijgen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of indicaties hebben dat grensoverschrijdend voorkomt. Door middel van een anonieme zelfrapportage brengen wij in beeld of er problemen spelen op dit vlak en zo ja wat de aard en omvang ervan is. Daarvoor hebben we een vaste methodiek ontwikkeld. Wij helpen de opdrachtgever met de aanpak en geven daarvoor concrete aanbevelingen. Indien wenselijk voeren we -ook- onderzoeken uit die zich op richten op personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wij adviseren uw organisatie ook over eventuele vervolgstappen (zie bij ‘advies’).

grensoverschrijdend
misbruikinformatie

Criminaliteit

Binnen het kantoor is er veel kennis en ervaring met onderzoek naar allerlei criminaliteitsfenomenen. In verschillende domeinen doet Verinorm onderzoek naar ondermijnende activiteiten. Zo heeft Verinorm wetenschappelijk onderzoek gedaan naar illegale kansspelen, ondermijning in de sport en matchfixing.

misbruikinformatie
integriteitengovernance

Integriteit en governance

Een belangrijke vraag in organisaties is hoe integer de medewerkers en leidinggevenden handelen. Door middel van wetenschappelijk onderzoek en een beproefde ontwikkelde methodiek kunnen wij in kaart brengen in welke mate een organisatie (of afdelingen daarbinnen) integer handelen en welke factoren daarop van invloed zijn. De inzichten uit dergelijk onderzoek kunnen een bruikbare tool zijn voor bijvoorbeeld het HR-beleid.

integriteitengovernance
cultuur

Cultuur

Verinorm heeft methodieken ontwikkeld aan de waarvan een organisatie zicht en grip kan krijgen op de cultuur binnen organisaties (of delen daarvan). Voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld wat de oorzaak is wat een hoog ziekteverzuim of waarom medewerkers zich onveilig voelen of ontevreden zijn. De onderzoeken en rapportage zijn geanonimiseerd waaronder medewerkers veilig hun mening kunnen geven. Met de resultaten en concrete adviezen kan de opdrachtgever het (HR-) beleid gerichter vorm en inhoud geven.

cultuur
persoonsgerichte onderzoeken

Persoonsgerichte onderzoeken

We verrichten onderzoek naar feiten en omstandigheden rond meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord. Belangrijk hierbij is dat het grensoverschrijdende gedrag ook wordt gekwalificeerd aan de hand van (juridische) normenkaders.

persoonsgerichte onderzoeken

Advisering en training

Naast wetenschappelijk onderzoek geven we organisaties advies over hoe zij kunnen omgaan met problemen die zij ervaren op het gebied van (gevoelens van) onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag of kwesties op het gebied van integriteit en governance. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen rond de checks-and-balances binnen de organisatie of ten opzichte van externe stakeholders en/of de inrichting van het proces van melding tot maatregel.

Opleidingtraining
Terug naar dienstenoverzicht ↑
Opleidingtraining
actueel

Actueel

actueel
Publicaties

Publicaties

Onderzoek naar factoren die integriteit politie determineren: Moreel kompas | Politie en Wetenschap

Marjan Olfers en Anton van Wijk deden samen met Mark van Vugt en Ard Barends deden onderzoek naar factoren die integriteit politie determineren: Moreel kompas | Politie en Wetenschap

Onderzoek naar zaken van historisch misbruik in SOS kinderdorpen Suriname

Verinorm heeft onderzoek gedaan naar zaken van historisch (seksueel) misbruik in SOS kinderdorp Suriname. Lees hieronder het rapport (english).

Schaduwdansen

We hebben onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen, download hier het omvangrijke onderzoek.

Illegaal gokken

Verinorm heeft in samenwerking met Dialogic, Ipsos en Bureau Beke een omvattend onderzoek uitgevoerd naar illegaal gokken in Nederland. Er zijn observaties uitgevoerd en een groot groep Nederlanders heeft een vragenlijst ingevuld. Innovatief is dat we data traffic naar illegale goksites hebben geanalyseerd. De rechtspraak is in kaart gebracht en er zijn mediaberichten onderzocht. Het rapport kan als een goede nulmeting fungeren omdat het onderzoek grotendeels is uitgevoerd voor de invoering van de nieuwe wet op de kansspelen (oktober 2021).

Sektarische Bewegingen

Wijk, A. van, Wijk, I. van, Esseveldt, J. & Krijnen K. (2021). Sekten in Nederland. Een beschrijvende analyse van meldingen bij het Meldpunt Sektesignaal en sociaalpsychologische verklaringen voor de misstanden. In: Ph. De Baets, J. Janssen, A. van Wijk & J. Braeckman (eds). Sektarische bewegingen. Cahier Politiestudies, 3. Antwerpen, Gompel&Svacina, p. 193-211.

Olfers, M. Wolsink, J. (2021). Geen ontsnappen aan… Sekten en topsport: overeenkomsten en verschillen bij het ontstaan en doen laten voortduren van ongewenst gedrag. In: Ph. De Baets, J. Janssen, A. van Wijk & J. Braeckman (eds). Sektarische bewegingen. Cahier Politiestudies, 3. Antwerpen, Gompel&Svacina, p. 213-236.

Ondermijning sport

Een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de regio Rotterdam
Sport is maatschappelijk van belang. Het zet mensen aan tot bewegen, draagt bij aan een gezonde levensstijl en kan ook de sociale cohesie in wijk of gemeente bevorderen.

Sport kan ook kwetsbaar zijn voor criminele inmenging c.q. ondermijning. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de 25 gemeenten in de RIEC-regio Rotterdam. Naast het ontrafelen van het fenomeen en het in beeld brengen van indicatoren voor criminele inmenging zijn op basis van een datamodel voorspellingen gemaakt van de omvang van ondermijning in de amateursport en is een handelingsperspectief ontwikkeld met betrekking tot signalering en aanpak.

Ongelijke Leggers

Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Verinorm heeft in samenwerking met Bureau Beke en de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Dit is gebeurd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie.

Publicaties
Gallery

In de Media

Gallery
wiezijnwe

Wie zijn we?

Anton van Wijk

Directeur

Anton van Wijk is psycholoog, jurist/criminoloog en mede-eigenaar/directeur van Verinorm. Hij heeft een ruime toegepast wetenschappelijke onderzoekservaring opgebouwd. In de afgelopen jaren als heeft hij veelvuldig over criminaliteitsonderwerpen gepubliceerd. In 2005 is Anton gepromoveerd op ‘Juvenile sex offenders and non‐sex offenders; a comparative study’. Hij is twaalf jaar mede-eigenaar/directeur geweest van Bureau Beke, een criminologisch onderzoeksbureau in Arnhem. Daarvoor was Anton als senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie en heeft eerder als freelance pro Justitia milieuonderzoeker gewerkt bij het Pieter Baan Centrum. Anton heeft de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group in de Verenigde Staten. Hij is in het bezit van het diploma tot particulier onderzoeker. Hij heeft de afgelopen jaren diverse particuliere onderzoeken gedaan voor de overheid, non-govermentele organisaties, verenigingen en privépersonen.

Marjan Olfers

Directeur

Marjan Olfers is is mede-eigenaar/directeur van Verinorm. Daarnaast is zij hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en heeft ze zich toegelegd op integriteit en governancevraagstukken. Zij promoveerde in het mededingingsrecht. Zij heeft naast een juridische opleiding, economische opleidingen gevolgd. Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars en neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland. Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

Amber Kouwenberg

Stagiaire

Amber Kouwenberg studeert Sociologie aan de Radboud Universiteit. Ze zal als onderzoek-stagiaire bij Verinorm zich bezig houden met het ontwikkelen van een monitor.

Ard Barends

Adviseur

Ard Barends is gepromoveerd binnen de psychologie en is momenteel werkzaam als universitair docent in de criminologie. Zijn onderzoek richt zich op de rol van de persoonlijkheidstrek integriteit op prosociaal en antisociaal gedrag. Ard geeft advies op het gebied van het plannen, uitvoeren en analyseren van kwantitatief onderzoek.

Bob Schuitema

Medior onderzoeker

Bob Schuitema MSc is afgestudeerd cultureel antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een achtergrond als voedselondernemer (eetcultuur is antropologie!) en is medior onderzoeker bij Verinorm. Als veiligheidsantropoloog heeft Bob aan diverse publicaties deelgenomen waaronder een onderzoek naar hoe en waarom jongeren in de criminaliteit belanden. Hij heeft zich ontwikkeld tot een ervaren veldwerker die gemakkelijk op doelgroepen afstapt, daarmee in gesprek gaat en erover rapporteert.

Dominique Gimberg

Grafisch vormgever

Dominique Gimberg werkt als vormgever en webdesigner voor Verinorm. Ze is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als film regisseur en heeft daarnaast aan de Filmacademie voor montage gestudeerd. Dominique regisseert en monteert films, videoclips en commercials. Daarnaast werkt ze ook als grafisch vormgever en webdesigner.

Inge Pronk

Onderzoek-stagiaire

Inge Pronk studeert Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als onderzoek-stagiaire zal ze bij Verinorm meewerken aan het onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland en hier haar masterthesis over schrijven.

Isa Reesink

Junior onderzoeker

Isa Reesink MSc werkt als junior onderzoeker bij Verinorm. Ze heeft Criminologie gestudeerd in Rotterdam. Ze heeft haar master Forensische Criminologie behaald aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze in het bezit van het diploma particulier onderzoeker. Voor haar masterscriptie heeft ze bij de politie kwalitatief onderzoek gedaan naar het vervoeren van DNA-sporen. Isa werkt mee aan zowel de wetenschappelijke als de particuliere onderzoeken.

Isa van der Have

Junior onderzoeker

Isa van der Have heeft zowel een bachelor in sociologie als de master Sociology: Contemporary Social Problems in Utrecht afgerond. Tijdens haar masteropleiding schreef zij bij het College voor de Rechten van de Mens haar afstudeerscriptie over de meldingsbereidheid van seksuele intimidatie op de werkvloer. Bij Verinorm is zij als junior onderzoeker betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken.

Jane Harinck

Projectmedewerker

Jane Harinck studeert momenteel Liberal Arts and Sciences met Honors aan de Universiteit van Utrecht en zal komend jaar in Wageningen aan de master Environmental Sciences beginnen. Zij ondersteunt Verinorm bij het doen van onderzoek en de vormgeving (infographics) van rapportages.

Jill Holterman

Juriste

Jill Holterman is sinds 2020 werkzaam als juriste voor Verinorm. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en voltooide daar de bachelor Nederlands recht en de Master arbeidsrecht. Na haar studie heeft Jill vier jaar lang gewerkt als advocate en volgde zij tevens de specialisatie opleiding sport & recht aan de vrije universiteit bij Marjan Olfers. In 2019 besloot Jill haar toga voorlopig op te bergen en zich te focussen op haar carrière als topsporter. Naast haar werkzaamheden bij Verinorm is zij marathonloopster en vertegenwoordigde Nederland tijdens de Olympische Spelen in Tokio in augustus 2021.

Kyra van der Boor

Junior onderzoeker

Kyra van der Boor MSc. heeft haar bachelor en (onderzoeks)master Criminologie aan de Erasmus Universiteit afgerond. Haar masterscriptie stond in het teken van seksueel kindermisbruik op Aruba, waarvoor ze 4 maanden op het eiland onderzoek heeft gedaan. Bij Verinorm is Kyra met name bezig met de wetenschappelijke onderzoeken.

Luc Huiskamp

Junior onderzoeker

Luc Huiskamp werkt als junior onderzoeker bij Verinorm en heeft de opleiding Sociologie (Beleids- en Toegepast onderzoek afgerond) aan de Radboud Universiteit. Tijdens zijn stage bij de KNVB onderzocht hij uitstroom in het amateurvoetbal, met speciale aandacht voor machtsposities van trainers en de relatie met de spelers.

Mara Rijnierse

Junior onderzoeker

Mr. Mara Rijnierse studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en heeft de masters European and International Law en Privaatrecht aan de Vrije Universiteit behaald. Mara is werkzaam als junior onderzoeker bij Verinorm en ze is momenteel bezig met de opleiding tot particulier onderzoeker. Mara werkt op zowel de wetenschappelijke als de particulieren onderzoeken mee van Verinorm.

Marije de Vries

Junior onderzoeker

Marije de Vries heeft de bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond en wil in het najaar starten met een onderzoeksmaster van Criminologie. Als junior onderzoeker bij Verinorm werkt zij mee aan wetenschappelijke onderzoeken.

Michiel Burgers

Junior onderzoeker

Michiel Burgers is junior onderzoeker en heeft een bachelor sociologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens heeft hij aan de Universiteit Utrecht de master Sociology: Contemporary Social Problems afgerond. Zijn afstudeerscriptie schreef hij over zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer en de meldingsbereidheid van gediscrimineerde zwangere werknemers.

Myrna van Wijk

Projectmedewerker

Myrna van Wijk studeert psychologie in Utrecht. Ze heeft de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd en heeft als freelance onderzoeker gewerkt bij het recherchebureau Riscon. Bij Verinorm werkt ze mee op de particuliere onderzoeken.

Sam Berger

Junior onderzoeker

Sam Berger MSc is junior onderzoeker bij Verinorm en richt zich vooral op kwantitatieve data-analyses. Hij heeft de opleiding psychologie gevolgd aan de Universiteit van Utrecht en is zich daarna gaan specialiseren binnen het domein van de sociale psychologie. Hij is geïnteresseerd in groepsprocessen en besloten groeperingen. Zijn afstudeeronderzoek ging over het radicaliseringproces van de fanatieke aanhang van Forum voor Democratie.

Sanne Peeters

Senior onderzoeker/supervisor

Sanne Peeters is gepromoveerd en werkt als senior onderzoeker/supervisor bij Verinorm. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring in het hoger onderwijs en in het opzetten en uitvoeren van klinisch/ niet-klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft als universitair docent psychologie gewerkt bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent psychologie verbonden aan de University of Maryland Global Campus. Ze heeft het Good Clinical Practice (GCP) certificaat behaald en heeft artikelen gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Tamara Sidorow

Managementassistente

Tamara is managementassistente bij Verinorm.

Tom Byrne

English content editor

As the English content editor at Verinorm, I am responsible for editing and refining written materials such as reports, case summaries, and legal documents. With extensive experience in writing and editing, I ensure style guides and editing techniques are consistent throughout all work completed by Verinorm and I work closely with investigators to ensure that all written materials are accurate, clear, and engaging.

Raad van advies

Vaste onafhankelijke objectieve hoogleraren die de directie gevraagd en ongevraagd adviseert.

Henk Elffers

Prof. dr. Henk Elffers (1948) studeerde wiskundige statistiek aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in de rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over belastingontduiking. Hij werkte als onderzoeker in Amsterdam (wiskunde), Utrecht (sociale geografie), Rotterdam (sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht) en Antwerpen (hoogleraar rechtspsychologie). Sinds 2000 was hij senior-onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam, waar hij na zijn pensionering in 2013 gastonderzoeker bleef. Van 2007 tot 2013 was hij hoogleraar empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en hij is aldaar thans emeritus. Hij was adjoint lecturer aan de School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University, Brisbane.

Jan Hendriks

Prof. dr. Jan Hendriks is emeritus bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie aan de Vrije Universiteit en emeritus hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan de Universiteit van Amsterdam. Hendriks is als klinisch psycholoog (tot 1 juni 2023) verbonden aan de forensische polikliniek de Waag te Den Haag. Hij was kernlid van de Commissies Samson en de Winter die onderzoek deden naar fysiek en seksueel misbruik van minderjarigen in residentiele instellingen en pleeggezinnen. Voorts was hij voorzitter van de Commissie die onderzoek deed naar georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van minderjarigen. De expertise van Hendriks ligt op het vlak van behandeling van (jeugdige) zedendelinquenten en (jeugdige) delinquenten in het algemeen. Over deze onderwerpen heeft hij ook uitgebreid gepubliceerd.

Binnen Verinorm werken we afhankelijk van de opdracht met stagiaires, (junior)onderzoekers en veldwerkers.

Verinorm is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
POB-nummer: 1717
Olfers en Van Wijk hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd.

wiezijnwe
Vacatures

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures bij Verinorm. Je kunt altijd een open sollicitatie sturen naar info@verinorm.nl

Vacatures
contact

Contact

Bereikbaar op

06-23035340

info@ verinorm.nl

Bezoekadres

Traaij 10,

3971 GN Driebergen-Rijsenburg

contact
Algemene Voorwaarden
Privacygedragscode