Onderzoeks- en adviesbureau

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn de oprichters van Verinorm, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van sociale veiligheid en integriteit.

Wij ondersteunen organisaties bij het doen van onderzoek en screenen naar bestuurders en personeel binnen zowel het bedrijfsleven, de non-profitsector als de overheid. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van background checks, incidentenonderzoek, opleiding en training. We hebben ruime kennis en ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de organisatiecultuur.

Door onze nuchtere houding te combineren met ruime onderzoekservaring en goed gevoel voor politieke verhoudingen zijn wij in staat om zowel preventieve als reactieve oplossingen aan te reiken, waardoor binnen uw organisatie sprake zal zijn van (herstel van) vertrouwen en een sociaal veilige omgeving.

Wij zijn onafhankelijk en hechten aan een zuivere opstelling naar onze opdrachtgevers. Conclusies en aanbevelingen volgen uit ons onderzoek en worden niet door anderen bepaald. Conflicterende belangen vermijden wij te allen tijde. Uit eigen beweging zoeken wij de media niet op; we denken graag mee met de opdrachtgever over een goede mediastrategie.

Diensten

Diensten

Onderzoek

Verinorm voert (kwalitatief en kwantitatief) multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn openbaar en worden op onze site gepubliceerd. Daarnaast voeren wij onderzoeken uit die een persoonsgericht karakter hebben. Bijvoorbeeld naar meldingen van ongewenst gedrag rond 1 of een beperkt aantal personen. Deze onderzoeken zijn niet openbaar en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Voor dergelijke onderzoeken hebben wij toestemming gekregen van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Diensten

Advisering en training

Naast het wetenschappelijk onderzoek geven we organisaties advies over hoe zij kunnen omgaan met problemen die zij ervaren op het gebied van grensoverschrijdend gedrag of kwesties op het gebied van integriteit en governance. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen rond de inrichting van het proces van melding tot maatregel.

grensoverschrijdend

Grensoverschrijdend gedrag

Organisaties kunnen te maken krijgen met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of indicaties hebben dat grensoverschrijdend voorkomt. Door middel van anonieme zelfrapportage brengen wij in beeld of er problemen spelen op dit vlak en zo ja wat de aard en omvang ervan is. Daarvoor hebben we een vaste methodiek ontwikkeld. Wij helpen de opdrachtgever met de aanpak en geven daarvoor concrete aanbevelingen. Indien wenselijk voeren we -ook- onderzoeken uit die zich op richten op personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wij adviseren uw organisatie ook over eventuele vervolgstappen (zie bij ‘advies’).

grensoverschrijdend
financieelwangedrag

Cultuur

Verinorm heeft methodieken ontwikkeld aan de waarvan een organisatie zicht en grip kan krijgen op de cultuur binnen afdelingen. Voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld wat de oorzaak is wat een hoog ziekteverzuim of waarom medewerkers ontevreden zijn. De onderzoeken en rapportage zijn geanonimiseerd waaronder medewerkers veilig hun mening kunnen geven. Met de resultaten en concrete adviezen kan de opdrachtgever het (HR-) beleid gerichter vorm en inhoud geven.

financieelwangedrag
financieelwangedrag

Integriteit en governance

Een belangrijke vraag in organisaties is hoe integer de medewerkers en leidinggevenden handelen. Door middel van wetenschappelijk onderzoek en een beproefde ontwikkelde methodiek kunnen wij in kaart brengen in welke mate een organisatie (of afdelingen daarbinnen) integer handelen. De inzichten uit dergelijk onderzoek kunnen een bruikbare tool zijn voor bijvoorbeeld het HR-beleid.

financieelwangedrag
misbruikinformatie

Criminaliteit (waaronder ondermijning)

Binnen het kantoor is er veel kennis en ervaring met onderzoek naar allerlei criminaliteitsfenomenen. In verschillende domeinen doet Verinorm onderzoek naar ondermijnende activiteiten. Zo doet Verinorm wetenschappelijk onderzoek naar illegale kansspelen en ondermijning in de sport. Onder ondermijning verstaan wij de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Op dit moment doet Verinorm een internationaal onderzoek naar matchfixing.

misbruikinformatie
Opleidingtraining
Terug naar dienstenoverzicht ↑
Opleidingtraining
Features

Actueel

Features
Publicaties

Publicaties

Sektarische Bewegingen

Wijk, A. van, Wijk, I. van, Esseveldt, J. & Krijnen K. (2021). Sekten in Nederland. Een beschrijvende analyse van meldingen bij het Meldpunt Sektesignaal en sociaalpsychologische verklaringen voor de misstanden. In: Ph. De Baets, J. Janssen, A. van Wijk & J. Braeckman (eds). Sektarische bewegingen. Cahier Politiestudies, 3. Antwerpen, Gompel&Svacina, p. 193-211.

Olfers, M. Wolsink, J. (2021). Geen ontsnappen aan… Sekten en topsport: overeenkomsten en verschillen bij het ontstaan en doen laten voortduren van ongewenst gedrag. In: Ph. De Baets, J. Janssen, A. van Wijk & J. Braeckman (eds). Sektarische bewegingen. Cahier Politiestudies, 3. Antwerpen, Gompel&Svacina, p. 213-236.

Ondermijning sport

Een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de regio Rotterdam
Sport is maatschappelijk van belang. Het zet mensen aan tot bewegen, draagt bij aan een gezonde levensstijl en kan ook de sociale cohesie in wijk of gemeente bevorderen.

Sport kan ook kwetsbaar zijn voor criminele inmenging c.q. ondermijning. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de 25 gemeenten in de RIEC-regio Rotterdam. Naast het ontrafelen van het fenomeen en het in beeld brengen van indicatoren voor criminele inmenging zijn op basis van een datamodel voorspellingen gemaakt van de omvang van ondermijning in de amateursport en is een handelingsperspectief ontwikkeld met betrekking tot signalering en aanpak.

Macht(eloos)

Normalisering van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de (top)sport. Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn in een bijdrage voor het themanummer Criminaliteit & Sport van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit ingegaan op het actuele onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’. Daarbij besteden ze aandacht aan de daders en slachtoffers maar betrekken nadrukkelijk de (top)sportcultuur als verklarende factor hierin waar machtsmisbruik en de normalisatie van afwijkend gedrag centraal staan.

Ongelijke Leggers

Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Verinorm heeft in samenwerking met Bureau Beke en de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Dit is gebeurd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie.

Publicaties
Gallery

In de Media

Gallery
Pricing

Wie zijn we?

Avatar size formaat jan

Anton van Wijk

Directeur/eigenaar

Dr. mr. Anton van Wijk is psycholoog, jurist/criminoloog en mededirecteur van Verinorm. Hij heeft een ruime toegepast wetenschappelijke onderzoekservaring opgebouwd. In de afgelopen jaren als heeft hij veelvuldig over criminaliteitsonderwerpen gepubliceerd. In 2005 is Anton gepromoveerd op ‘Juvenile sex offenders and non‐sex offenders; a comparative study’. Hij is twaalf jaar mededirecteur geweest van Bureau Beke, een criminologisch onderzoeksbureau in Arnhem. Daarvoor was Anton als senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie en heeft eerder als freelance pro Justitia milieuonderzoeker gewerkt bij het Pieter Baan Centrum. Anton heeft de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group in de Verenigde Staten. Hij is in het bezit van het diploma tot particulier onderzoeker. Samen met Marjan Olfers heeft hij de afgelopen jaren diverse particuliere onderzoeken gedaan voor de overheid, non-govermentele organisaties, verenigingen en privépersonen.

Avatar size formaat marjan

Marjan Olfers

Directeur/eigenaar

Marjan Olfers is is mede-eigenaar van Verinorm. Daarnaast is zij hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en heeft ze zich toegelegd op integriteit en governancevraagstukken. Zij promoveerde in het mededingingsrecht. Zij heeft naast een juridische opleiding, economische opleidingen gevolgd. Zij was voorheen onder meer ‘hoofd mededinging’ en ‘projectleider aanbesteden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Marjan is organisator van een groot aantal congressen, lezingen en seminars en neemt regelmatig deel als spreker aan congressen en symposia in binnen- en buitenland. Zij is auteur van enkele toonaangevende publicaties waaronder haar proefschrift: Sport en Mededingingsrecht, uitgegeven door Kluwer. Zij vervult een aantal nevenfuncties in RvC, besturen en commissies.

anoniem2

Ard Barends

Adviseur rondom kwantitatief onderzoek

Dr. Ard Barends is universitair docent criminologie aan de universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd binnen de organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zicht voornamelijk op de rol van de persoonlijkheidstrek integriteit op prosociaal en antisociaal gedrag. Bij Verinorm houdt Ard zich voornamelijk bezig met de advisering rondom kwantitatief onderzoek.

Avatar size formaat dominique-2

Dominique Gimberg

Vormgever en webdesigner

Dominique Gimberg werkt als vormgever en webdesigner voor Verinorm. Ze is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als filmregisseur en heeft daarnaast aan de Filmacademie voor montage gestudeerd. Dominique regisseert en monteert films, videoclips, (online) commercials. Daarnaast werkt ze ook als grafisch vormgever, webdesigner en fotograaf.

Avatar size formaat iris

Iris Vloemans

Junior onderzoeker

Iris Vloemans studeerde psychologie en criminologie en is als junioronderzoeker werkzaam. Iris heeft haar opleiding tot particulier onderzoeker behaald en werkt mee op zowel de wetenschappelijke als de particuliere onderzoeken van Verinorm.

Avatar size formaatjanjan-3

Jan Breed

Jan Breed studeerde rechten (specialisatie Strafrecht en Criminologie) aan de Tilburg University. Hij is uitgeefmanager geweest van juridische vakliteratuur en directeur Postacademisch Onderwijs (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Rechten, Faculteit Sociale Wetenschappen. Jan is een kleine 20 jaar scheidsrechter/Internationaal scheidsrechter geweest bij de Taekwondo Bond Nederland/World Taekwondo Federation. Hij is tuchtrechter bij het Instituut voor Sportrechtspraak.

Avatar size formaat jane

Jane Harinck

Jane Harinck studeert momenteel Liberal Arts and Sciences met Honors aan de Universiteit van Utrecht en zal komend jaar in Wageningen aan de master Environmental Sciences beginnen. Zij ondersteunt Verinorm bij het doen van onderzoek en de vormgeving (infographics) van rapportages.

anoniem2

Jet Doeswijk

Junior onderzoeker

Jet Doeswijk is junior onderzoeker en studeerde Sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Ze heeft zich in haar studie gefocust op sportonderzoek en dan specifiek op normoverschrijdend gedrag in de voetbalwereld. Jet heeft zich vooral bezig gehouden met kwantitatieve data. Na haar studies heeft ze op de VU gewerkt als datamanager bij het Nederlandse Tweelingen Register.

anoniem2

Luc Huiskamp

Junior onderzoeker

Luc Huiskamp werkt als junioronderzoeker bij Verinorm en heeft de opleiding Sociologie (Beleids- en Toegepast onderzoek afgerond) aan de Radboud Universiteit. Tijdens zijn stage bij de KNVB onderzocht hij uitstroom in het amateurvoetbal, met speciale aandacht voor machtsposities van trainers en de relatie met de spelers.

Avatar size formaat madelon

Madelon Veerman

Office manager en projectondersteuner

Madelon Veerman is office manager en projectondersteuner bij Verinorm. Daarnaast verzorgt zij het relatiebeheer van de vereniging AVVN.

anoniem2

Maureen Boersema

Onderzoeks-stagiaire

Maureen Boersema studeert Sociologie op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als onderzoeks-stagiaire zal ze bij Verinorm meewerken aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector en het onderzoek naar de topsportcultuur.

Avatar size formaat myrna

Myrna van Wijk

Myrna van Wijk studeert psychologie in Utrecht. Ze heeft de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd en heeft als freelance onderzoeker gewerkt bij het recherchebureau Riscon. Bij Verinorm werkt ze mee op de particuliere onderzoeken.

anoniem2

Nora-Luca Sorée

Stagiaire

Nora-Luca Sorée is bij Verinorm werkzaam als stagiaire. Ze studeert Sociologie aan de Radboud Universiteit. Zij gaat meewerken aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector en het onderzoek naar de Topsportcultuur.

anoniem2

Sanne Peeters

Senior onderzoeker/supervisor

Sanne Peeters is gepromoveerd en werkt als senior onderzoeker/supervisor bij Verinorm. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring in het hoger onderwijs en in het opzetten en uitvoeren van klinisch/ niet-klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft als universitair docent psychologie gewerkt bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent psychologie verbonden aan de University of Maryland Global Campus. Ze heeft het Good Clinical Practice (GCP) certificaat behaald en heeft artikelen gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

anoniem2

Sterre van Niekerken

Junior onderzoeker

Sterre van Niekerken MSc. is junior onderzoeker bij Verinorm. Zij heeft een onderzoeksmaster Social Psychology behaald aan de Vrije Universiteit. Daar was ze betrokken bij onderwijs en onderzoek binnen de afdelingen Sociale Psychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie. Sterre werkt ook bij de Erasmus Universiteit, waar zij workshops en coaching verzorgt voor masterstudenten Criminologie.

Avatar size formaat wesley

Wesley van den Breul

Onderzoeker

Wesley van de Breul werkt als onderzoeker bij Verinorm. Hij studeerde Sociologie Beleid- en Toegepast Onderzoek en Urban and Cultural Geography aan Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij heeft als docent/onderzoeker gewerkt bij de Erasmus Universiteit en bij het Mulier Instituut. Wesley zal vooral meewerken aan het onderzoek naar de Topsportcultuur.

Avatar size formaat wouter

Wouter

Onderzoeker

Wouter is jurist en daarnaast particulier onderzoeker.

Binnen Verinorm werken we afhankelijk van de opdracht met stagiaires, (junior)onderzoekers en veldwerkers.

Verinorm is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
POB-nummer: 1717
Olfers en Van Wijk hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd.

Pricing
Vacatures

Vacatures

Gezocht: gediplomeerd particulier onderzoeker

Wij zoeken een gediplomeerd particulier onderzoeker. Het is voor 32 uur per week of meer. We houden kantoor in Driebergen.

Heb je interesse? Stuur dan je brief en cv naar Anton van Wijk (a.vanwijk@verinorm.nl).

Vacatures
contact

Contact

Bereikbaar op

06-23035340

info@ verinorm.nl

Bezoekadres

Traaij 10,

3971 GN Driebergen-Rijsenburg

contact
Algemene Voorwaarden
Privacygedragscode