Verinorm B.V. is een recherchebureau met een POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verinorm is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen wanneer wij daar een wettelijke verplichting toe hebben of u onderwerp bent van onderzoek. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Verinorm gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken;
 • voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
 • voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.
Welke gegevens verwerken wij

Verinorm verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

 • naam, adres en woonplaats gegevens;
 • uw contactgegevens (b.v. mailadres, telefoonnummer);
 • gegevens die betrekking hebben op u als persoon en die u zelf (uit eigen beweging) aan ons verstrekt.
 • Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of onderzoeksgegevens.

Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

Verinorm bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te allen tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail: info@verinorm.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Verinorm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u en alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacystatement zijn genoemd. Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Verinorm is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Verinorm heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s af te dekken. Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en voorzien van uitstekende virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen. Vertrouwelijke informatie staat op een geëncrypte schijf.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Verinorm. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.
Verinorm verwijst tevens naar de volgende websites:
de autoriteit persoonsgegevens
informatie over de AVG
website dienst justis
de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus


Privacyverklaring voor onderzoeken naar aard/omvang ongewenst gedrag

Verinorm hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u meedoet naar een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Verinorm. Het gaat dan om wetenschappelijke onderzoeken naar aard en omvang van ongewenst gedrag. In dergelijke rapportage(s) worden geen persoonsgegevens vermeld. De rapportage is geanonimiseerd. Antwoorden bijvoorbeeld op vragen in vragenlijsten of in interviews, zijn dus niet te herleiden tot uw persoon.

1. Waar gaat deze privacyverklaring over?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar aard/omvang grensoverschrijdend gedrag.

2. Uitgangspunten?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar aard/omvang grensoverschrijdend gedrag.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Verinorm verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verzameling worden de verkregen gegevens vernietigd of anoniem (verder) verwerkt bijvoorbeeld voor kwaliteits- of onderzoeksdoeleinden. De overgebleven gegevens zijn niet terug te voeren naar een identificeerbare persoon: zij blijven anoniem. In dat geval is niet langer sprake van verwerking van persoonsgegevens. 

Wij werken onder andere volgens de volgende gedragscodes:

 1. Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (voor zover van toepassing)

Indien nodig wordt het onderzoek voorgelegd aan een Ethische Commissie.

NB: Deze privacy-verklaring ziet niet op onderzoeken naar één of meer personen, in het kader van particulier onderzoek. Daarvoor verwijzen wij naar de privacy-code op de website.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Verinorm is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Verinorm is een onderzoeksbureau dat gevestigd is op turfstraat 1, 6811 HL Arnhem en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 73850829

Contactgegevens: m.olfers@verinorm.nl

4. Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt? 

Verinorm verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 1. naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
 2. Functie
 3. contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
 4. geslacht en leeftijd/geboortedatum;
 5. digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, IP-adres. 

5. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

Wanneer u meedoet aan een onderzoek verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of -vragen zoals naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, functie, geboorteland; bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de deelnemers).

Welke gegevens in een specifiek onderzoek worden verwerkt is vermeld in een bij dat onderzoek horende informatiebrief, privacyverklaring en/of blijkt uit de informatie op de betreffende website of app.  

Deze Onderzoeksgegevens worden gebruikt:

 • om in te schatten of u in aanmerking komt voor het onderzoek op grond van uw toestemming;
 • voor de onderzoeksdoeleinden die nader zijn omschreven in de informatiebrief of de toepasselijke privacyverklaring op de website of de app die u ontvangt of kunt raadplegen voordat u besluit om deel te nemen aan het onderzoek op grond van uw toestemming.

6. Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of omdat u daartoe (uitdrukkelijke) toestemming hebt verleend.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via m.olfers@verinorm.nl.

Verzamelt Verinorm gegevens over kinderen jonger dan 16?
In het kader van wetenschappelijk onderzoek gericht op jongeren is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar. In die gevallen verwerken wij de gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Voor het overige verzamelen wij geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

7. Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken alsook gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de deelnemers, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en gegevens van strafrechtelijke aard.

Gelet op de aard van onze Dienstverlening verwerken wij bijzondere persoonsgegevens in het kader van onderzoeken. Het betreft met name gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de deelnemers.

8. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij u hiervoor toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

9. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Verinorm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit wetenschappelijk nog relevant is, bijvoorbeeld voor hergebruik bij wetenschappelijk onderzoek indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

10. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Verinorm treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij optimaliseren de beveiliging door bijvoorbeeld:

 • gescheiden opslag van en encryptie te gebruiken, waar dat gepast is;
 • toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (alleen personen die toegang nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden krijgen toegang);
 • contractuele bepalingen tot vertrouwelijkheid. 

11. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoongegevens?

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via m.olfers@verinorm.nl.

12. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De uitoefening van uw recht op het recht op inzage, rectificatie, beperking van de gegevensverwerking en het recht op gegevenswissing kan op grond van de wet in bepaalde omstandigheden worden geweigerd indien de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit zal in het geval van wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door Verinorm in de regel het geval zijn.