Wat voor onderzoek voert Verinorm uit?

We voeren in opdracht van de KNGU-onderzoek uit naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Het betreft in het kort een aard en omvang onderzoek, waarbij bijvoorbeeld -ook- gekeken wordt in hoeverre het grensoverschrijdende gedrag te verklaren c.q. te plaatsen is in een bepaalde sport- en trainingscultuur, binnen welke disciplines het grensoverschrijdend gedrag zich afspeelt, welke gevolgen het grensoverschrijdende gedrag (gehad) heeft voor de slachtoffers, enz. Ook wordt gekeken naar de beschikbare rapporten, meldingen, tuchtzaken, e.d., welke beleids- en juridische maatregelen zijn genomen in de tijd en in het kader van een veilige sportomgeving en in hoeverre deze maatregelen ook effect sorteren. In de rapportage staan ook aanbevelingen.
Het onderzoek bestaat naast een deskresearch uit onder meer vragenlijsten die online worden afgenomen onder oud-sporters en huidige sporters. De vragen gaan over diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag die zowel het strafrechtelijke als tuchtrechtelijke spectrum bestrijken. Voor de minderjarigen is een speciale procedure afgesproken. De resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in de rapportage. Ook worden interviews gehouden met (oud)sporters, ouders, (voormalig) trainers/coaches (voormalig) bestuurders en experts, e.a. Medewerking is vrijwillig.

Wie voeren het onderzoek uit?

Hoofdaannemer is Verinorm, een particulier recherchebureau dat is goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verinorm werkt in samenwerking met de Vrije Universiteit en Bureau Beke. Beide directeuren, tevens hoofdonderzoekers prof. dr. mr. Olfers (jurist) en dr. mr. Van Wijk (criminoloog, psycholoog en jurist), hebben de daarvoor benodigde opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd en werken volgens de regels die het ministerie aan dergelijke bureaus heeft opgelegd (beheer data, veiligheid etc). Bij het onderzoek is een begeleidingscommissie betrokken.

Wie hebben zitting in de begeleidingscommissie?

  • Martin Moerings. Hoogleraar Penologie Universiteit Leiden en voorzitter van de commissie
  • Catrien Bijleveld, hoogleraar methoden en technieken criminologisch onderzoek
  • Micha de Winter, emeritus-hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht
  • Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling UvA
  • Hester Eppinga, oud turnster en Phd. Psychiater i.o. UMGC

Wat doet de begeleidingscommissie?

De begeleidingscommissie monitort het onderzoek en ziet toe op de vraag of het onderzoek binnen de vastgestelde kaders van het onderzoek plaatsvindt. De begeleidingscommissie dient als klankbord voor de onderzoekers. Leden van de begeleidingscommissie denken mee en kunnen indien het onderzoek daarom vraagt een wijziging van de opzet voorstellen en, of goedkeuren.

Worden de vragenlijsten of interviewverslagen met de KNGU gedeeld?

Nee.
De KNGU heeft geen toegang tot deze informatie en de informatie wordt ook niet gedeeld. De KNGU ontvangt het geanonimiseerde rapport.

Deelt de KNGU informatie met Verinorm?

Ja.
Voor het doel van het onderzoek en de beantwoording van de onderzoeksvragen doet Verinorm een formeel verzoek tot informatie over onder meer (aantallen) meldingen, onderzoeken, beleidsdocumenten, bestuursverslagen, uitspraken in tuchtzaken. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt in de uiteindelijke rapportage van Verinorm.

Er wordt een onderzoek uitgevoerd door Verinorm en er worden onderzoeken uitgevoerd door het Instituut Sportrechtspraak. Wat is het verschil?

Verinorm oefent een aard en omvang onderzoek uit, zie onder 1.
Verinorm doet geen onderzoek naar individuele personen in het kader van het tuchtrecht.
De onderzoeken naar specifieke personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag voert het Instituut Sportrechtspraak uit en dan met name de aanklager en onder diens verantwoordelijkheid de onderzoekscommissie van het Instituut Sportrechtspraak. De onderzoeken naar personen kunnen leiden tot een tuchtrechtelijke sanctionering. Het onderzoek dat Verinorm uitvoert staat dus los van het tuchtrecht en van het Instituut Sportrechtspraak.

Wordt de informatie uit dit onderzoek gedeeld met het Instituut Sportrechtspraak?

Nee.

Deelt het Instituut Sportrechtspraak informatie met Verinorm?

Ja.
Voor het doel van het onderzoek en de beantwoording van de doet Verinorm een formeel verzoek tot informatie over (aantallen) meldingen, aangiften, onderzoeken en uitspraken in tuchtzaken. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt in de uiteindelijke rapportage van Verinorm.

Moet ik meewerken aan het onderzoek van Verinorm?

Deelname is geheel vrijwillig. U bent dus niet verplicht om deel te nemen.

Waarom is het onderzoek van Verinorm geanonimiseerd?

Het is een wetenschappelijk onderzoek met het doel antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. Het is dus geen onderzoek naar één of meer specifieke personen.
Wilt u/je dat het ongewenst gedrag wordt behandeld in het tuchtrecht, dan kunt u/je melding doen bij het Instituut Sportrechtspraak. Het Instituut Sportrechtspraak onderzoekt dan de melding. Meldingen kunnen leiden tot tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing. Indien sprake is van een overtreding van het wetboek van strafrecht, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Wat gebeurt er met het onderzoek?

Er komen aanbevelingen in het onderzoek. Onderzoekers vinden het in het kader van het maatschappelijk belang van belang dat t.z.t. de aanbevelingen opvolging krijgen.

Wanneer is het onderzoek klaar?

De onderzoekers gaan ervanuit dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 is afgerond.